Pooblaščenec

Informacijski pooblaščenec je bil kot samostojen in neodvisni državni organ ustanovljen z Zakonom o informacijskem pooblaščencu (Ur.l.RS, št. 113/05). Z njegovo ustanovitvijo je bil združen nadzor nad izvajanjem Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v enem organu. Pred združitvijo sta nadzor opravljala Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja in državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

 

Informacijski pooblaščenec je pristojen za:

– odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

– izvajanjem inšpekcijskega nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;

– odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Kontaktni podatki:

Informacijski pooblaščenec

Vošnjakova 1

p.p. 78

1000 Ljubljana

 

Spletna stran: www.ip-rs.si

Telefon: 01 230 97 30

Faks: 01 230 97 78